Izinselelo zomthetho ngokumelene nesimo sezinhlekelele zingaphumelelaInkinga kagesi iyinhlekelele futhi ishiya iNingizimu Afrika isesimweni, kodwa isimemezelo sikahulumeni sokuthi a isimo senhlekelele kazwelonke kubonwa abaningi njengokungadingeki.

Okungenani izinhlangano ezimbili, i IDemocratic Alliance (I-DA) neSolidarity, bathe bazoya enkantolo ukuze iguqule lesi sinqumo.

Abagxeki baphakamisa izimpikiswano ezintathu ngokumelene nesimo senhlekelele:

  • Nakanye U-Eskom futhi iminyango kahulumeni inezinhlelo ezifanele zokuxazulula izinkinga zenkampani kagesi futhi isimo senhlekelele ngeke sidale amapulani athembekile ngomlingo;
  • Inkinga kagesi ingaxazululwa ngaphansi komthetho nezinqubo ezikhona; futhi
  • Ukumemezela isimo senhlekelele kanye nokweqa izinqubo ezithile kuzodala amathuba engeziwe okukhwabanisa nenkohlakalo.

Inkampani yabameli i-Webber Wentzel yengeza esinye – esibalulekile – isizathu ohlwini.

Uzakwethu uMzukisi Kota ubhekise kuMthetho Wokulawulwa Kwezinhlekelele (i-DMA) embonweni obhalwe nozakwabo omkhulu uLubumba Kamukwamba kanye nommeli ongenele ukhetho uLize-Mari Doubell.

“Nakuba kubonakala sengathi incazelo yenhlekelele ingagculiseka ngenxa yenkinga yamandla kagesi, kuyaphikiswana kakhulu ngokuthi ngabe izidingo zokumenyezelwa kwenhlekelele yezwe, njengoba zibekwe eSigabeni 27(1), ziye zaneliseka ngempela yini,” uthena.

‘Inhlekelele’ ichazwa ku- [act] njengokuthi: ‘isenzakalo esiqhubekayo noma esizumayo, esisabalele noma esenziwe endaweni, esingokwemvelo noma esibangelwa umuntu (a) esidala noma esabisa ngokubangela (i) ukufa, ukulimala noma izifo; (ii) ukulimala kwempahla, ingqalasizinda noma imvelo; noma (iii) ukuphazamiseka okukhulu kwempilo yomphakathi; futhi (b) lingenani elingaphezu kwamandla alabo abathintwe yinhlekelele ukuthi babhekane nemiphumela yayo besebenzisa izinsiza zabo kuphela’.

FUNDA FUTHI: Ngabe i-DA iyaziphikisa mayelana nenhlekelele yesimo senhlekelele?

“Okubalulekile, iSigaba 27(1) se-DMA sihlinzeka ngokuthi inhlekelele kazwelonke ingamenyezelwa kuphela uma imithetho ekhona kanye nezinhlelo zezimo eziphuthumayo zingahlinzekeli ngokwanele ukuthi isigungu sikazwelonke sibhekane ngempumelelo nale nhlekelele,” uyengeza.

“Ukumenyezelwa kwenkinga yamandla kagesi eNingizimu Afrika njengeNational State of Disaster kungase kuvuleke ukuphonselwa inselelo ezinkantolo, njengoba sekunomthetho owanele wokubhekana nakho,” kusho uKota.

“Ukukhathazeka okusheshayo okuvela ezinyathelweni ezishiwo umongameli yingakho ukuqaliswa kwazo kudinga isimemezelo seNational State of Disaster. Kithina kubonakala sengathi kunempikiswano eqinile yokuthi kunenhlinzeko eyanele eyenziwe emthethweni okhona ukubhekana nenkinga kagesi jikelele, kanye nokwenza izinyathelo ezishiwo umongameli, ikakhulukazi.”

Inkinga yeminyaka engu-15

UWebber Wentzel uphinde waphawula ukuthi kuyakhula ukungabaza mayelana nekhono likahulumeni lokubhekana nenkinga kagesi ngemuva kwerekhodi eliqopha umlando lokunqanyulwa kukagesi kanye nokukhathazeka ngokuthi isimo sezinhlekelele, esisusa ukuqondiswa kwephalamende ekushayweni kwemithetho, siyisixazululo esifanele inhlekelele yeminyaka engu-15.

“Kunokukhathazeka futhi mayelana nokukhwabanisa kanye nenkohlakalo engenzeka ekuthengeni okuphuthumayo kwezinsiza zokuzivikela ngesikhathi sokudlanga kobhubhane lwe-Covid-19 lapho iNingizimu Afrika nayo isebenza ngaphansi kwesimo Senhlekelele,” kusho uKota.

FUNDA FUTHI: ‘Ukumemezela inkinga ka-Eskom njengesimo senhlekelele kuzwelonke kuzonciphisa ukucisha kukagesi’ – DA

Kweyakhe Inkulumo Echaza Isimo Sezwe (Sona), uMongameli Cyril Ramaphosa usinikeze isizathu sokumenyezelwa kwesimo senhlekelele, wathi kuzokwenza ukuthi kuxazululwe ngempumelelo inkinga kagesi ukuthi kudidiyelwe esikhungweni sikahulumeni. Kuhlanganisa nezinhlelo zokweseka amabhizinisi ekukhiqizweni kokudla, ekugcinweni nasekuhlinzekeni ngokudayisa ngokukhishwa kwamajeneretha namaphaneli elanga.

Uhulumeni uhlela ukukhulula ingqalasizinda ebalulekile, njengezibhedlela nezindawo zokuhlanza amanzi, ekucimeni kukagesi, ukusheshisa amaphrojekthi kagesi, kanye nokunciphisa izidingo zokulawula.

Nokho, uWebber Wentzel ugcizelela ukuthi umthetho usuvele ukhona ukulungisa izinkinga.

Umthetho Wokulawulwa Kogesi

Isigaba sama-34 soMthetho Wokulawulwa Kogesi (i-ERA) sesivele sinikeza ungqongqoshe wezokumbiwa phansi namandla okuthenga amandla amasha okukhiqiza ukuze aqinisekise ukuphakelwa kukagesi okungaphazamiseki.

Izinqumo ezihlukene zongqongqoshe zikhishwa isikhathi nesikhathi ngokweSigaba 34(1)(b) se-ERA ukuhlinzekela, phakathi kokunye, izinhlobo zemithombo yamandla okufanele uphehlwe ngayo ugesi kanye nengxenye ehlukaniselwe emithonjeni efanelekile. .

Isigaba 34(2)(e) siphinde sinikeze ungqongqoshe amandla “okukhipha noma yisiphi isiqinisekiso, isinxephezelo noma isibambiso noma angene kunoma yimuphi omunye umsebenzi obophezela uMbuso kunoma yisiphi isibopho sezezimali sesikhathi esizayo esidingekile noma esilungele ukuthuthukiswa, ukwakha, ukugunyazwa noma ukusebenza ngempumelelo. ukusebenza kwebhizinisi lomphakathi noma elizimele lokuphehla ugesi”.

FUNDA FUTHI: Inkinga yamandla: Ukuphimisela ‘Cha’ esimweni senhlekelele

Umbuso uze unikezwe amandla okuphuca umhlaba, noma yiliphi ilungelo, phezu, noma maqondana nomhlaba, ukuze kube lula ukufezekiswa kwezinjongo ku-ERA.

Izichibiyelo zakamuva ezinhlelweni ze-ERA zokukhipha umkhawulo wokunikezwa kwelayisensi yamamegawathi ayi-100 (MW) ukuze kukhiqizwe ugesi ziphinde zibonise izinyathelo ezinqala ezingathathwa futhi ezithathwe ngaphansi kwe-ERA ukubhekana nesidingo somthamo owengeziwe wokuphehla ezweni kanye nokunciphisa inani. ye-red tape.

“I-ERA isivele iqukethe izindlela zomthetho ezikhethekile eziklanyelwe ukuqinisekisa ukuphakelwa kukagesi okungaphazamiseki, futhi lezi zingasatshalaliswa ukuze kubhekwane nezici zenkinga kagesi. Akukho lutho kulokho okufunwayo ngokumemezela Isimo Sikazwelonke Sezinhlekelele esivumela ukuthi kuthathwe izinyathelo ngokushesha kunalokho obekungenzeka ngaphansi kwe-ERA,” kusho uKota.

Umthetho Wokuphathwa Kwezimali Zomphakathi

Umthetho Wokuphathwa Kwezimali Zomphakathi (PFMA), kanye nemiyalelo ekhishwe ngaphansi kwawo ngokweSigaba 76, nawo aqukethe izindlela ezikhethekile zokubhekana nesimo esibucayi. Isibonelo, iSigaba 16 se-PFMA sinikeza ungqongqoshe wezeziMali amandla “okugunyaza ukusetshenziswa kwezimali zeSikhwama Semali Kazwelonke Semali Engenayo ukuze kukhokhelwe izindleko ezingejwayelekile ezingahlinzekiwe njengamanje, futhi ezingeke, ngaphandle kokulimaza kakhulu izintshisekelo zomphakathi. , kuhlehliselwe ukwabelwa kwezimali kwephalamende esikhathini esizayo”.

Lawa amandla angavamile adlula ukwabiwa kwezimali okuvamile ngephalamende futhi enze ungqongqoshe wezeziMali akwazi ukuphendula kahle ezimeni zesidingo esiphuthumayo noma eziphuthumayo.

Ngaphezu kwalokho, uMyalelo WoMgcinimafa Kazwelonke 3 wezi-2021/22 uhlinzekela ukuchezuka ezinqubweni ezivamile zamathenda aqhudelanayo “esimeni esiphuthumayo” noma “icala eliphuthumayo”.

Isimo esiphuthumayo sisho isimo esibucayi nesingalindelekile esibeka engcupheni ngokushesha empilweni, empilweni, empahleni noma endaweni ezungezile, sidinga isinyathelo esiphuthumayo, futhi, uma singekho isikhathi esanele, sizolandela inqubo yokuncintisana yokuncintisana. “Indaba ephuthumayo” yisimo lapho ukulethwa kwangaphambi kwesikhathi kubalulekile futhi isimemo samabhidi aqhudelanayo singenakwenzeka noma singenakwenzeka.

FUNDA FUTHI: URamaphosa kumele akhiphe i-Outa lapha nesimo sakhe senhlekelele – isivimbelo esiphuthumayo esifakiwe

U-Kota ubonisa ekuhlaziyeni kwakhe ukuthi ukuhlela okungalungile akufanele kwenziwe inkinga noma icala eliphuthumayo.

Akudingekile

“Kungenzeka ukuthi izinhlelo ezivezwe e-Sona bezihlale zifezeka ngaphansi komthetho osuvele ukhona, onezindlela ezanele zokwenza ukuthi kuthathwe izinyathelo ezingajwayelekile nezisheshayo,” kusho uKota.

“Okuwukuphela kwesici esingakacatshangwa ngokusobala yileso sokudidiyela umongameli akushoyo (yize lokhu kungabuye kugqugquzelwe ngezindlela ezifana nalezo ezibekwe kuMthetho Wokuthuthukiswa Kwengqalasizinda – okungenani maqondana nokudidiyelwa kwengqalasizinda- ukugcotshwa).

“Kuphinde kwaba nokwehluleka ukusebenzisa uhlaka olukhona lokulawula kanye nezinqubomgomo zokuqeda ukucinywa kukagesi, izinselelo zengqalasizinda kanye nokucekelwa phansi kwempahla nokuphangwa kwezikhungo zikagesi.

“Kuyamangaza kakhulu ukuthi noma yikuphi ukuthi uhulumeni udinga ukuthi kwamukelwe Isimo Sikazwelonke Sezinhlekelele kanye nomthetho ukuze kuzuzwe ukubambisana ekufezeni izenzo ezihloselwe ukubhekana nenkinga kagesi,” kusho uKota.

“Isimemezelo seNational State of Disaster (kanye nokufakwa kukangqongqoshe omusha kagesi) sibonakala singaphezu nje kokuzama ukubekela eceleni izimbangela zenkinga kagesi. Lokhu kubandakanya ukuntula ukusebenzisana, ukusebenzisana, ukuhlela kanye nesivumelwano sezepolitiki phakathi kongqongqoshe abakhona no-Eskom.”

FUNDA FUTHI: Ingabe isimo senhlekelele sizoyilungisa inkinga kagesi? Unjiniyela uyakala

Abameli bathi imithetho neziqondiso ezizoshicilelwa ngaphansi kwesimo sezinhlekelele zingahlolwa enkantolo, bengeza ngokuthi izinselelo ezifanayo zethulwa ngesikhathi senhlekelele ye-Covid-19, njengoba kwenzeka kungqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu. ngokumelene neBritish American Tobacco South Africa (Batsa).

UWebber Wentzel uphawula ukuthi ibambele ngempumelelo iBatsa nezinye izinhlangano ezaqale zaphonsela inselelo ukuvinjelwa kukagwayi ngenxa yeCovid-19 eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape, ngaphambi kokuthi ungqongqoshe afake isicelo sokudlulisa icala eNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala.

Ngaleso sikhathi, ukunqoba kwakunomphumela omncane njengoba isimo senhlekelele ngaleso sikhathi sase sisusiwe futhi imikhiqizo kagwayi yayitholakala mahhala. Kodwa-ke, idale isibonelo esingokomthetho esingase sibhekiselwe kuso uma izinhlangano ziya enkantolo manje.

Akubalulekile

Abantu bakhumbula ngokushesha eminye yemithetho engabalulekile eyaphasiswa ngaphansi kwesimo sangaphambili senhlekelele.

“Isimo senhlekelele asinangqondo futhi asikho isidingo futhi sishiya i-Solidarity ingenayo enye indlela ngaphandle kokumangalela,” kusho u-Dirk Hermann, isikhulu esiphezulu senyunyana evame ukuphendula ezindabeni ezithinta umphakathi jikelele.

“Asilokothi sivumele ukuthi kuphindeke ukusetshenziswa kukahulumeni budedengu kwamandla okwenzeka ngesikhathi senhlekelele yeCovid-19. Ukuthathwa kwezinqumo okuholele ekuvinjweni kokudla kwenkukhu okufudumele kanye nama-flip-flops manje sekufuna ukuthatha izinqumo mayelana nenkinga yamandla ngaphandle kokuqondisa okufanele.

“Isimo senhlekelele ngeke siyiqede ngokushesha inkinga yamandla, kodwa sivula umnyango wokuhlukunyezwa okukhulu futhi.

FUNDA FUTHI: Inkinga ka-Eskom: Isimo sezinhlekelele ‘sibeka iNingizimu Afrika engcupheni yokuphinde kuphangwe’ izimali zombuso

“Awukho umthetho ongakanani ozokwazi ukulungisa ukungabi namsebenzi nokungakwazi ukusebenza kahle. Isimo senhlekelele silingana nokunikeza umakhi ongakwazi ukwenza isando esikhulu – ngeke kuholele ekwakhiweni okungcono, kodwa kunomonakalo omkhulu, “kusho uHermann.

Wengeza ngokuthi iSolidarity isivele isiqalile ukulungisa amaphepha asenkantolo aphuthumayo azolethwa zingakapheli izinsuku.

I-DA iphinde yamemezela ukuthi izophikisana nokuba semthethweni kwesimo sezinhlekelele. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uphendule kungakapheli amahora umengameli ememezele, wathi iqembu selibabikele abameli balo.

“Isimo Senhlekelele Sikazwelonke esicatshangelwa nenkinga yokucinywa kukagesi esidalile, sizonika i-ANC amandla okuthi isebenzise budedengu izinhlelo zokuthenga nokukhipha imithetho engathi shu engahlangene nenkinga kagesi,” kusho uSteenhuisen.

“Siyaphinda siyaligcizelela ikhwelo lethu lokuthi kuxegiswe ngokushesha intambo yokulawula entanyeni yohlelo lukagesi ngokugqugquzela ukutshalwa kwezimali kwezinkampani ezizimele ekukhiqizeni nasekususeni izithiyo ezifana nezidingo zokwenziwa kwendawo kanye neBEE ukuze u-Eskom akwazi ukuqasha abantu abanamakhono ebadinga kakhulu ukusheshisa ukulungiswa nokuqedwa. ”

Lesi sihloko savela okokuqala ku-Moneyweb futhi saphinde sashicilelwa ngemvume.
Funda i-athikili yokuqalae lapha.