Izibalo zakwaSars zika-2022 zikhombisa ukuthi obani abakhokhi bentela abaphezulu ezweni

Izibalo zakwa-Sars zika-2022 zibonisa ukuthi obani abakhokha kakhulu intela: abantu abakhokha intela yeholo lomuntu siqu kanye ne-VAT kanye nezinkampani. Intela yemali engenayo yomuntu siqu ifaka u-35.5%, i-VAT 25.0% kanye nentela yeholo lebhizinisi u-20.7%, ehlanganisa u-81.2% wesamba semali eqoqwayo yentela. UMnyango Wezezimali Kazwelonke kanye Nophiko Lwezentela LwaseNingizimu Afrika (i-Sars) bashicilele ushicilelo lweshumi nanhlanu lwezibalo Zentela oluhlinzeka ngesifinyezo sokuqoqwa kwengeniso yentela kanye nolwazi lwembuyekezo yentela yonyaka wentela wezi-2018 kuya kowezi-2022, kanye neminyaka yentela ka-2017/18 kuya kowezi-2021/ 22 iminyaka yezimali. Ngokusho kwabakwaSars, ukusimama komnotho kulolu bhubhane kwehlukile kokushaqisayo okungekuhle kwangaphambilini…