Abenzi bomthetho baseCalifornia bafuna ukuphenya ukwebiwa kwamaholo. Kodwa izinyunyana zabasebenzi zihlehlela emuva

Kulokhu, izinyunyana zabasebenzi kanye nabenzi bemithetho bayavumelana: Ukwebiwa kwamaholo kugcwele eCalifornia, futhi uhlelo lukahulumeni olusungulwe ukusiza abasebenzi abaphangiwe luyaphulwa.

Kodwa isimemo sommeli we-Bay Area sokuthi kuphenywe umbuso ozimele mayelana nokuthi konakelephi kulethe ukuphikiswa kuzo zonke izindawo, ezinyunyaneni zabasebenzi ezinamandla zaseCalifornia. Izinyunyana zizama ukuvimba lesi senzo lapho abameli beSenate nePhalamende behlangana ngoLwesithathu ukuze bacubungule izicelo zocwaningo.

USenja woMbuso uSteve Glazer (D-Orinda), owahlongoza uphenyo ngoJanuwari, uthe usamangele.

“Kuyaxaka ukuthi izinyunyana ziphikisana nesesibili le nkinga enkulu,” kusho uGlazer ngocingo.

Ihhovisi likaGlazer lithe izikhulu zombuso zibatshele ukuthi abasebenzi abanezicelo zokwebiwa kwamaholo njengamanje kumele balinde iminyaka engaphezu kwemibili – izinsuku ezingama-780 – ukuze kulalelwe icala phambi koMnyango Wezobudlelwano Bezimboni, isikhungo sezabasebenzi sikahulumeni.

Umthetho wezwe uthi ukulalelwa kwecala kumele kubanjwe zingakapheli izinsuku eziyi-120.

Ukusalela emuva, kanye nomshikashika womnyango wezabasebenzi wokuvala izikhala zemisebenzi ophikweni lokwebiwa kwamaholo, sekunesikhathi eside kukhulunywa ngezigcawu zemithetho kanye nezithembiso zokuphatha.

Sekuyisikhathi, kusho uGlazer, “sokuthola isithombe esingaveziwe.”

“Kwesinye isikhathi,” kusho uGlazer, “inkinga ekhonjiwe akuyona leyo abaphathi abafuna ukuba nayo. … Kungase kungabi lula njengemali eyengeziwe nokuqasha abantu abaningi.”

Abagqugquzeli bezinyunyana baqale bathi ngeke balusukumele uphenyo mayelana nokwebiwa kwamaholo, kusho uGlazer.

Kepha iCalifornia Labor Federation manje isiqhubezela eyayo i-ajenda.

“Asikho isidingo sokuphambukiswa phakathi kwakho konke lokhu. Sesivele siwenzile umsebenzi ukuthola ukuthi konakelephi,” kusho uLorena Gonzalez Fletcher, owayeyilungu leSishayamthetho sezwe oseyisikhulu esiphezulu somfelandawonye. “Sizama ukwenza okuthile namuhla.”

UGonzalez Fletcher uthe abaholi bezabasebenzi ngasese sebefinyelele eziphethweni zabo mayelana nokuthi yini okufanele yenziwe.

“Sesihlanganise bonke ochwepheshe, abameli, izikhungo zabasebenzi, izinyunyana, futhi seza nenqwaba yamathuluzi okuqinisa umthetho okudingeka siwenze,” kusho yena.

Umfelandawonye wenze isifinyezo samakhasi amabili sezinhlelo zawo ngoLwesihlanu kubo bonke abenzi bomthetho. Uhlu lwayo lweziphakamiso luhlanganisa inqubo yokuqasha ehlelekile yabaphenyi bokwebiwa kwamaholo, izindinganiso zokuqasha ezixegayo kanye nenkokhelo eyengeziwe. Iphinde ikhuthaze umthetho ongavumela izinhlawulo zezwe ezinkampanini ezibeka abasebenzi bazo ngokungafanele njengosonkontileka abazimele ukuze zigweme ukukhokha isikhathi esengeziwe nezinye izinzuzo.

Ukuletha abaphenyi okutholwe kwabo okuzoba sesidlangalaleni “kuzophazamisa” lezo zinguquko, uGonzalez Fletcher wagomela, ephambukisa abasebenzi nezinsiza.

Umfelandawonye umele izinyunyana zasendaweni ezingaba ngu-1,200 nabasebenzi bezitolo, ezokukhiqiza, ezokwakha, ezokuvakasha, ezokunakekelwa kwezempilo kanye nohulumeni womphakathi nezokunakekelwa kwezempilo, phakathi kwezinye izimboni. Incwadi ephikisayo yocwaningomabhuku lokwebiwa kwamaholo yasayinwa ezinye izinyunyana ezingu-11 nezinhlangano zezinyunyana, okuhlanganisa iTeamsters, United Food and Commercial Workers, kanye neWorksafe.

UMnyango Wezobudlelwano Bezimboni awuzange uthathe isinyathelo esicelweni sokucwaningwa kwamabhuku sikaGlazer. Le nhlangano nayo ayizange iphendule esicelweni sokuxoxisana noKhomishana wezabaSebenzi uLilia Garcia-Brower.

Waqokwa nguGov. Gavin Newsom ngo-2019. Cishe eminyakeni engamashumi amabili ngaphambili, UGarcia-Brower wakha amacala okweba amaholo ngokumelene nezinkampani ezigada izimoto njengomqondisi we-Los Angeles-based Maintenance Cooperation Trust Fund, exhaswa ngezinsizakalo zokuqapha ezihlanganisiwe yinyunyana.

Ukucwaningwa kwamabhuku kuzovotelwa ngoLwesithathu yiKomidi Elihlangene Lokucwaninga Kwezomthetho, eliholwa ngu-Assemblyman David Alvarez (D-San Diego), osayine isicelo sikaGlazer. Kuze kube yilapho ukuphikiswa kwezinyunyana kuvela, ukugunyazwa kubonakala kuqinisekisiwe.

Ezinye izinto ezisohlwini lwe-ajenda zifaka isicelo se-state Assembly u-Reggie Jones-Sawyer (D-Los Angeles) sokuphenya ukwehluleka ekunikezweni kwelayisensi ye-cannabis yaseCalifornia. Isicelo safika ukuphendula kwe i uchungechunge lophenyo ngoThe Izikhathi ukubhala phansi inkohlakalo yasendaweni nokufumbathisa, ukuwa kwemakethe ukuphoqa abalimi abancane ukuba baphume ebhizinisini, ukulima ngokungemthetho ukudlula imiphakathi yasemakhaya, kanye ukuxhashazwa nokufa abasebenzi basepulazini le-cannabis.

Ulwazi olutholakala esidlangalaleni mayelana nezimangalo zokwebiwa kwamaholo luncane, futhi ukubika okwenziwa yisikhungo sabasebenzi kubashayi bomthetho akunikezi ulwazi mayelana nokusilela emuva. Isikhathi samanje sokulinda sokulalelwa kwembulwa kubasebenzi bakaGlazer phakathi nomhlangano wangasese, futhi awukho umbiko obhaliwe owadalwa.

Umnyango Wezobudlelwano Bezimboni awuzange uphendule imibuzo evela ku-Times mayelana nezikhathi zokulinda ukuze kuqulwe icala noma ukuthi ukusebenza isikhashana kwabasebenzi kubangele ukubambezeleka okude.

A Times ukuveza kwe ukuxhashazwa okusabalele kwabasebenzi be-cannabis amacala abhaliwe lapho abasebenzi balinda khona isikhathi esingaphezu konyaka ukuze kube nengqungquthela yokuqala yokuxazulula, izinyanga ezengeziwe ukuze kuqulwe icala, futhi ngisho nezinyanga ezengeziwe ukuze kuthathwe isinqumo – sonke lesi sikhathi zivezwe kubaqashi abanobutha.

Amafayela ombuso atholwe yiphephandaba iThe Times akhombisa ukuthi awukho umlando wesikhungo esiphendula isicelo sommeli sokusheshisa ukulalelwa kwezelamani ezimbili okuthiwa zisatshiswa ngokubulawa uma zingahoxisi amacala azo epulazini lensangu laseYolo County elinelayisensi kahulumeni. Kwezinye izimo alubange lusaqhubeka uphenyo lapho abasebenzi abasolwa ngokuthi abaqashi babazulisela ngezibhamu noma bezibandakanya emaphethini okuxhaphaza abasebenzi abangenazo izincwadi.

I-Joint Legislative Audit Committee ibeka i-ajenda yehhovisi loMcwaningimabhuku Wesifunda sase-California, uphenyo lwalo oludalula ukuhluleka kwezwe njalo. abe ifolishi yezepolitiki.

I-Labour Federation ithe isebenzisane nedlanzana labashayamthetho ukulungisa izinkinga zokwebiwa kwamaholo eMnyangweni Wezobudlelwano Bezimboni, okuhlanganisa noSeninkulu wezwe u-Dave Cortese (D-San Jose), ongusihlalo weKomidi leSigele Sezabasebenzi aphinde ahlale ekomitini lokucwaninga amabhuku. ukwenza ivoti langoLwesithathu.

UCortese uthe ngomlomo womkhulumeli wakhe ngoLwesithathu “uxoxa” neFederation ngomthethosivivinywa okuhloswe ngawo ukusheshisa ukuqashwa esikhungweni sabasebenzi, yize ikhophi yesiphakamiso esisalungiswa ingatholakalanga ngokushesha.

USihlalo weKomidi lezoLimo laseCortese kanye neSenethi uMelissa Hurtado (D-Sanger), ephendula umbiko we-Times mayelana nemikhuba yokuhlukunyezwa kwe-cannabis, baxhasa umhlangano wabo wehholo ledolobha ngezinkinga zabasebenzi bemboni ye-cannabis ekupheleni kwenyanga.