I-Shift kupolitiki yaseSan Francisco isebenza njengesexwayiso kusuka kubavoti base-Asia American kuya kumaDemocrats ngo-2024CNN

U-Allene Jue wayevame ukuvota ngendlela elula, esheshayo – skena amagama kuvoti bese ukhetha amagama ase-Asian.

Lokho bekungaphambi kuka-2020.

“Kukhona okuvuleke ngesikhathi sobhubhane kwase kubasa umlilo,” kusho uJue, umama waseChina waseMelika onamantombazane amabili, aneminyaka emi-3 neyi-5, ohlala ngasentshonalanga kweSan Francisco. Kulo lonke lolu bhubhane, uJue wabukela ubugebengu benzondo enobudlova ngokumelene nabantu base-Asia baseMelika baletha ukwesaba emphakathini ngaphandle kwempendulo eyanele evela kumthetho wendawo noma abashushisi. Njengoba ukuvalwa kwezikole kuqhubeka eCalifornia, uJue wabona ibhodi lesikole sangakubo lixoxa ngezindaba zenqubomgomo eziqhubekayo njengokuqamba kabusha izikole ngaphambi kokugxila ekubuyiseleni abafundi ekilasini.

UJue, ovame ukuzithatha njengeDemocrat, ukhumbule intukuthelo yakhe ngosopolitiki bendawo abakhululekile.

“Banendaba nemigomo engabasizi ngalutho umuntu ohleli nje edolobheni ofuna ukuphepha, ofuna izingane zakhe zifunde kahle,” kusho yena. “Bakhohlwe yizinkinga eziwumgogodla wabantu abajwayelekile. Bengifuna ukwenza okuthile ukuzama ukushintsha futhi ngibuyise lawo mandla. Kwakuwukwesaba nokukhungatheka, ukukhungatheka okukhulu, lapho ngiphenduka khona ngenza isenzo.”

Ukuzibandakanya kwakhe kwaqala ngokugxilisa izimvilophu zemikhankaso yokukhumbula ummeli wesifunda kanye namalungu amaningana ebhodi lesikole wabe esekhula – waze wavela ezikhangisweni zomkhankaso wolimi lwesiShayina zomDemocrat omaphakathi ogijimela umphathi wedolobha.

Kwakuwukuvuka kwezombusazwe okwashiwo ngamazinga ahlukahlukene ngabanye abantu base-Asia baseMelika eSan Francisco, okwaholela ochungechungeni lwezinxushunxushu zezombusazwe kwelinye lamadolobha athuthukayo kakhulu e-United States – okuhlanganisa nendoda emhlophe elinganiselayo eyehlisa isikhundla somphathi waseShayina waseMelika oqhubekayo. iningi-Asian American Sunset District

Izishoshovu zaseCalifornia zixwayisa ngokuthi lezi zinguquko kwezombusazwe zaseSan Francisco – indawo osekunesikhathi eside yaba isibani kwabathuthukayo – kuwuphawu kumaDemocrats kazwelonke ngaphambi kuka-2024 ukuthi iqembu lidinga ukulungiswa kwezifundo neqembu lobuhlanga elikhula ngokushesha e-US – AmaMelika ase-Asia.

“Ngibona lokhu kukhungatheka ngokuqondiswa yiqembu,” kusho uCharles Jung, ummeli wamalungelo abantu kanye nommeli wendawo waseBay Area. “Abantu baseMelika base-Asia banomuzwa wokuthi amaDemocrat agxile ezintweni ezingalungile, avumele imibono yabo iphazamiseke. Uma amaDemocrats engayiphindaphindi imizamo yawo yokugxila ezindabeni ezibalulekile zeDemokhrasi, azolahlekelwa abantu abanemibala ngokuhamba kwesikhathi. ”

Usuphavayiza uJoel Engardio, indoda eshadile eyisitabane ethi ngokwezindinganiso eziningi zezwe ibe nenkululeko, izichaza njengomuntu olinganiselayo eSan Francisco. Futhi uyashesha ukugxeka igama elithi “intuthuko.”

“Kimina, ukuthuthuka kuwukucabanga phambili, ukuya esikhathini esizayo nokwakha idolobha elingcono,” kusho u-Engardio ehhovisi lakhe eliseSan Francisco City Hall. “Sekuyisikhathi eside singayilandeli leyo ncazelo yenqubekela phambili. I-Progressive idolobha elisebenzayo nelisebenza futhi elakhela ikusasa.”

U-Joel Engardio ube ngumphathi wokuqala ongeyena owase-Asia ukumela iningi lase-San Francisco-Asian American Sunset District eminyakeni engaphezu kwengu-20.

U-Engardio wehlise isikhundla umShayina waseMelika owayephethe ngonyaka odlule, waba umphathi wokuqala ongeyena owase-Asia ukumela iningi lesifunda sase-Asia American eminyakeni engaphezu kwengu-20. Ukhankase ngokususa izivimbamgwaqo emabhizinisini amancane, kufakwe amaphoyisa amaningi emigwaqeni, nokusebenzisa izindinganiso ezifanele ezikoleni zikahulumeni. Uthe umjaho wakhe womphathi, ngenkathi useduze, uthumela umyalezo obanzi wezepolitiki mayelana nemikhawulo yemibono yenkululeko.

“Sonke kufanele sinake ukuthi iSan Francisco, indawo ekhululeke kakhulu eMelika, isho kwenele. Sifuna imigwaqo ephephile. Sifuna izikole ezinhle. Lokho kufanele kutshele noma ngubani – qaphela,” kusho u-Engardio.

Amavoti okuphuma kuzwelonke e-CNN abonisa ukushintsha kwe-pendulum phakathi kwabavoti base-Asia American okhethweni lwakamuva. Ngo-2018, ngesikhathi sikamongameli kaDonald Trump, abantu base-Asia baseMelika basekela kakhulu amaDemocrat ngo-77% uma kuqhathaniswa namaRepublican ngo-23%. Ngo-2022, ama-Asian Americans ahlala esekela ama-Democrats, kodwa lokho okuthandwayo kwehle ngo-58% uma kuqhathaniswa nama-Republican ku-40%.

Lokho wushintsho olubalulekile, kuxwayisa uJung. “Ubone ukuguguleka okukhulu kokusekelwa okunamadijithi amabili okuvela kubantu base-Asia baseMelika kusukela kulolu khetho lwamaphakathi nonyaka kuya ku-2018. Futhi ngeshwa, akubona abantu baseMelika base-Asia kuphela, nibone into efanayo phakathi kwabavoti base-Hispanic,” esho. “Ngicabanga ukuthi uma amaDemocrats engayiphindaphindi imizamo yawo yokugxila ezindabeni ezibalulekile zentando yeningi, azolahlekelwa abantu abanemibala ngokuhamba kwesikhathi.”

Yize abantu base-Asia baseMelika bengase babhekwe njengesifunda seDemocratic Alliance, u-Jung uxwayisa umlando wakamuva ukhombisa ukuthi bekungenjalo ngaso sonke isikhathi.

Ukuvota okungokomlando kwe-CNN ekukhetheni amavoti ekhongolose kubonisa ukuthi abavoti base-Asian American babehlukene kakhulu noma betshekela kumaRiphabhulikhi ngeminyaka yawo-1990. Kodwa kusukela ngo-1998, bavame ukuncika kuDemocratic Party, ngokwehlukana kwemingcele.

Ukuguguleka kwenhlabathi phakathi kwabavoti base-Asia nabaseLatino, kusho uKanishka Cheng wenhlangano yokwakha umphakathi emazingeni aphansi Together SF, kuchazwa amaDemocrats akhohlwe izindinganiso eziyinhloko zemiphakathi yabokufika.

U-Kanishka Cheng ungumsunguli wenhlangano yokwakha umphakathi i-Together SF kanye ne-Together SF Action, umsebenzi wayo ohlanganisa ukulwa nobugebengu, ukungabi namakhaya kanye nezindleko eziphakeme zezindlu ngoshintsho ehholo ledolobha lase-San Francisco.

“Amademokhrasi anenkinga enkulu yokukhuluma ngemfundo yomphakathi nokuphepha komphakathi,” kusho uCheng. “Leyo into efanayo phakathi komphakathi wase-Asia nowaseLatino – siyimiphakathi yabokufika. Size eMelika ukuze sithole uzinzo nethuba. Ukuphepha komphakathi kanye nokufundisa umphakathi yizinto ezisinika uzinzo nethuba. Siyayidinga imfundo futhi sizizwa siphephile.”

U-Engardio uthe lowo mlayezo weza ngokuzwakalayo nangokucacile njengoba engqongqoza “eminyango engu-14,000, ekhuluma nabavoti. Iseluleko sami ukuthi bakhulume ngalokho abakudingayo, futhi empeleni, ulalele. ”

Ukulalela abavoti base-Asian American kuwumsebenzi u-Forrest Liu aqhubeka e-Sunset District njengoba kusondela u-2024. Owayeyisisebenzi sezimali sase-Bay Area, uLiu washiya ibhizinisi futhi waba ummeli womphakathi wase-Asia ukuze alwe nobugebengu benzondo obubhekiswe kubantu base-Asia.

U-Liu uchitha usuku lwakhe enza inhlolokhono ukuze azame ukuqonda ukushintsha kwezombusazwe okwenzeka phakathi kwabavoti base-Asia base-San Francisco, ngoba uLiu ukholelwa ukuthi kuwukubikezela okuzokwenzeka okhethweni lukazwelonke oluzayo. “Ngifuna ukuqonda ukuthi kungani bethathe izinqumo abazenza ngonyaka odlule nokuthi yini abafuna ukuya phambili. Nalokhu okufanele ngabe sikumela,” kusho uLiu.

Akufundile kuze kube manje, uthe, umphakathi unolwazi kakhulu kunalokho osopolitiki abangakucabanga.

“Kukhona osopolitiki laphaya abathi, ‘Ake ngithathe isithombe nabantu base-Asia. Ake ngidabule e-Chinatown, ngixhawulane nabaholi abambalwa bomphakathi wase-Asia futhi yiso leso. Ngithole ivoti lase-Asia,’” kusho uLiu. “Cha. Empeleni udinga ukuhambisana nalokho okudingwa yilesi sibalo sabantu.”

U-Liu uthe ukungeneliseki kwezepolitiki okuholele ekunqobeni kuka-Engardio kusekhona, njengoba nokukhulunywa nge-“Stop Asian Hate” kungenzeka ukuthi sekuphelile.

“’Kungani kufanele ngizizwe ngingaphephile?’ Ngingathi lokho yisifinyezo semizwa yabantu engixoxisana nabo. Basazizwa bengaphephile.”

Uzwa izilimi ezintathu zikhulunywa endlini kaJue – isiNgisi, isiMandarin nesiCantonese. Indodakazi yakhe eneminyaka emihlanu ubudala, u-Eloise, isenkulisa yaseCantonese yokucwiliswa, nakuba ikhuluma nesiMandarin. ULucille, oneminyaka emi-3, ukhuluma nesiMandarin nabazali bakhe. I-Jue iphenduka isuka kolunye ulimi iye kolunye, umkhiqizo wezikole zomphakathi ezinezilimi eziningi e-San Francisco.

“Ngiyingane yesikole sikahulumeni, kusukela enkulisa kuze kuyofika ekolishi,” kusho yena. “Kunesizinda esifanayo eqenjini lami eliyinhloko – izingane zabokufika abafunda esikoleni sikahulumeni.”

Sebenza ngokuzikhandla, lwela impumelelo kwezemfundo, futhi wakhe umphakathi ophephile – yilokho uJue nesizukulwane sakhe abakhule bekufuna.

Imiphumela yalolu bhubhane yaqala ukungena kuwo wonke lawo magugu ayisisekelo. Ukuhlasela okubhekiswe e-Asian American – okuyinto kukhuphuke ngo-567% kusuka ngo-2019 kuya ku-2021 eSan Francisco – ukhathazekile uJue.

07 Abavoti baseMelika baseMelika u-Allene onezingane

“Ngingowase-Asia, umndeni wami ungowase-Asia. Uma kufanele ngikhathazeke ngokuphuma ngiyokwenza umsebenzi, ngicabanga ukuthi kuyinkinga enkulu leyo futhi ngeke ngikwazi ukuhlala edolobheni elinjalo,” kusho yena.

Phakathi kwalezo zinkathazo ngo-2021, uJue wabona ivoti lebhodi lesikole ukuqamba kabusha izikole ezingama-44 amagama abo ahlotshaniswa nomongameli bangaphambili abanjengo-Abraham Lincoln, ethi la magama ahlotshaniswa “nokuthotshiswa nokugqilazwa kwabantu/noma ababecindezela abesifazane.”

Isifunda sesikole ngaleso sikhathi sasingakahlanganyeli uhlelo lomphakathi lokuvula kabusha izikole.

U-Jue, esebenza kanzima emsebenzini wakhe wobuchwepheshe futhi ekhulisa izingane esezongena esikoleni sangaphambi kwesikole, wathukuthela wagana unwabu.

UJue ubephakathi kwabantu base-Asia baseMelika eSan Francisco owaqala ngezenzo zokukhumbula ibhodi yesikole, ekhumbula amalungu amathathu. UJue wabe esesiza umzamo ophumelelayo wokukhumbula ummeli wesifunda saseSan Francisco uChesa Boudin, owathi iningi ohlangothini olusentshonalanga imiphakathi yase-Asia isekelwe.

NgoNovemba odlule, u-Jue wavolontiya emjahweni womphathi wesifunda esingumakhelwane wakhe – lapho u-Engardio ephonsele inselelo ngempumelelo umphathi wedolobha ehlezi wesifunda sase-Sunset. Kade evezwe ngamaMandarin amabili futhi Izikhangiso zomkhankaso wesiCantonese.

Njengezinguquko eziningi zezepolitiki, uJue uthe iSifunda saseSunset siqhutshwa ukunganeliseki. Futhi uJue uthe ukunganeliseki, nakuba kuzwakala kakhulu edolobheni lakubo, akugcini nje eSan Francisco.

Lowo ozichaza ngokwakhe ngenkululeko yezenhlalakahle uthe ngenkathi eyiDemocrat ebhalisiwe, udonsa kanzima ngesimo samanje seqembu elingena ku-2024. Kusho uJue. “Ngiyazi ngabantu abavote ngokwesiko labo iDemocrat manje abavotela amaRepublican ngoba ababoni ukuthi iDemocratic Party ibamele.”