Izinkokhelo zezibonelelo zikahulumeni zibonwa njengezivikelekile njengoba iPosi lintengantenga

Misha Jordaan/Gallo Izithombe


Izinkokhelo zezenhlalakahle kwenye yemiphakathi engalingani kakhulu emhlabeni zizovikeleka naphezu kokuvalwa kwesikhashana kwePosi laseNingizimu Afrika, lapho abahlomuli abaningi bethola khona isibonelelo sikahulumeni sanyanga zonke.

Ibhange lasePostbank, elakhishwa ePosini likahulumeni elinezinkinga ngo-2019, lizokwazi ukuqhubeka nokukhipha imali, kusho uBongani Diako, okhulumela umashonisa, ngocingo ngoLwesithathu. Esikhundleni sokuya ePosini eliseduze, izibonelelo zikahulumeni zabahlomuli zingakhokhwa kunoma iyiphi indawo, njengabathengisi namabhange okuhweba, axhumene ne-National Payment System, ngokusho kukaDiako.

Cishe abantu abayizigidi eziyi-18 bathola okungenani inkokhelo yezenhlalakahle eyodwa ngenyanga eNingizimu Afrika. Uma kufakwa uxhaso lwesikhashana lwe-Social Relief of Distress, olwaqala ukwethulwa ukuze kuvinjwe abantu abasengcupheni ngesikhathi sodlame lwe-coronavirus, cishe uhhafu wabantu bezwe usohlotsheni oluthile lohlelo lokukhokhela lukahulumeni.

I-Postbank izoqhubeka nokuqapha intuthuko ePosini “ukuze yazise isu lethu futhi ihlole noma yiziphi izingcuphe ezingaba khona zokutholakala kwezinsiza,” kusho u-Diako.

INingizimu Afrika ilindele ukusebenzisa imali eyizigidigidi ezingama-R254, noma u-3.6% wesamba somkhiqizo wasekhaya, ekuxhaseni umphakathi, ikakhulukazi ngendlela yesondlo sezingane nezimpesheni, onyakeni wezimali kuze kube nguNdasa. Uhlelo olubusayo lwe-African National Congress lwenhlalakahle luwuhlelo olukhulu kakhulu olwasungulwa uhulumeni wangemva kobandlululo ukuze kuliwe nobubha. Ukuphazamiseka kokukhokhelwa njalo kungase kuphazamise ukwesekwa kweqembu okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo.

Iposi lavalwa okwesikhashana ngemuva kokuthi umakweletwa eliyise enkantolo ukuze athole imali yerenti engakakhokhelwa. Kusenesikhathi kuze kube uJuni 1 ukuthi kuvulwe icala ngokumelene nalo myalelo wesikhashana futhi kugwenywe ukuqedwa kwezimali, kusho abadayisi bayo besikhashana esitatimendeni ngoLwesithathu. Iphephandaba elizinze eGoli iBusiness Day libe ngelokuqala ukubika ngokuqedwa kwesikhashana kwePosi.