Wasinda ekuqhunyisweni kwebhomu eHiroshima. Manje izinsongo zenuzi zikaPutin zikubuyisela konke emuva


I-Hiroshima, Japan
CNN

Kwaqala ngokubaneka okuphuphuthekisayo kanye nokuduma okuvala izindlebe. Kwabe sekufika igagasi lokwethuka, lajikijela abafana abancane emoyeni base bethumela izingcezwana zezingilazi ezivela emafasiteleni aqhuma esikhumbeni sabo.

Kuthe kamuva, lapho bedabula esihogweni lapho idolobha labo elichumayo lalike laba khona, lapho abafana babona khona ukuthi yibona ababenenhlanhla.

“Bekuvutha yonke indawo, idolobha belivutha bhe. Isibhakabhaka esiluhlaza saba mpunga, nobusuku baba mnyama. Safuna umama, sikhala njengoba imvula emnyama isimanzisa,” kukhumbula u-Okihiro Terao.

Kulapho-ke kwavela khona “izipoki”. Izimo ezinjengomuntu ezinezici ezingachazwanga eziphuma ebumnyameni, zishwabene futhi zibubula ngobuhlungu njengoba zifinyelela kwabaphilayo. Izibalo ezixakile azinakuba abantu, uTerao ukhumbula ukuzicabangela kwakhe kweminyaka engu-4 ubudala.

“Ukubukeka kwabo – bekunzima ukubona ukuthi bangobani – bebengabonakali. Ngicabanga ukuthi yingakho ngangesaba kangaka,” kusho uTerao, manje oneminyaka engu-82.

Lezi zinkumbulo ezibuhlungu ezeHiroshima, Japan, kuqhubeke Agasti 6, 1945. UTerao osemusha wayesanda kusinda ekuhlaseleni kwenuzi kokuqala emhlabeni.

Hiroshima, ngemva kokuqhuma kwebhomu le-athomu ngo-August 1945.

Ngo-8:15 ekuseni ngesikhathi sendawo yaseJapan ngalolo suku ekuseni, i-Enola Gay, i-US Army Air Force B-29 Superfortress, yayiwise ibhomu elilodwa phezu kwedolobha kanye nezakhamuzi zalo ezingaba ngu-350,000.

Lelo bhomu laqhunyiswa 580 amamitha (1,870 amafidi) ngaphezu kweHiroshima, ebulala amashumi ezinkulungwane zabantu ngokuphazima kweso; amanye ahwamuka emazingeni okushisa ifinyelela ku-3,000 kuya ku-4,000 degrees Celsius.

Kwakuyisiqalo leso. Amakhulu ezinkulungwane ayezofa ngezinsuku, amasonto, izinyanga neminyaka elandelayo; izisulu zasha ngendlela engaziwa – “izipoki” zenkumbulo kaTerao – nalabo abashona kancane ngenxa yokulimala okuhlobene nemisebe, isenzakalo esisha umhlaba owawusazosiqonda.

Namuhla, cishe eminyakeni engu-80 kamuva, njengoba abaholi bomhlaba behla e-Hiroshima engqungqutheleni yeQembu Lesikhombisa yale mpelasonto, izinkumbulo zikaTerao sezibuyile eziningi.

Amandla okuqhuma kwe-athomu ajikijela uTerao, owayeneminyaka engu-4 ubudala, ezinyaweni zakhe futhi aphihliza amafasitela.  Izingcezwana zengilazi zafaka upelepele kuTerao, zishiya izibazi emzimbeni wonke ezisabonakala nanamuhla.

Okuhamba phambili ku-ajenda yabaholi bamazwe abusa ngentando yeningi emhlabeni wonke njengoba behlangana kuleli dolobha eliwuphawu olukhulu ukuhlasela kweRussia e-Ukraine, isigameko i-Bulletin of Atomic Scientists ethi isisondeze umhlaba enhlekeleleni yenuzi kunanoma yisiphi isikhathi kusukela ngo-1945. .

UMongameli waseRussia uVladimir Putin, ophethe izikhali zenuzi ezinkulu kunazo zonke emhlabeni (ezinama-nukes angu-4,477 uma kuqhathaniswa nezingu-3,708 zase-US, ngokusho kweStockholm International Peace Research Institute), usephinde wadalula inkulumo yakhe mayelana nokuzimisela kwakhe ukusebenzisa ama-nukes akhe.

Futhi njengoba ukuhlasela kwakhe okungaphenduki kungahambanga ngendlela yakhe, abanye besaba ukuthi uPutin osekhoneni angase aphendukele kukho.

Exp Zelensky ukuthamela g7 Kevin Liptak Salma Abdelaziz live fst 051903aseg1 cnni world_00002001.png

UMongameli wase-Ukraine uZelensky uzohambela umhlangano we-G7 mathupha

“Izinsongo ezimbozwe kancane zaseRussia zokusebenzisa izikhali zenuzi zikhumbuza umhlaba ukuthi ukwanda kodweshu – ngengozi, ngenhloso, noma ngokubala kabi – kuyingozi enkulu. Amathuba okuthi le ngxabano ingase iphume ekulawuleni kwanoma ubani isalokhu iphezulu,” kusho i-Bulletin of Atomic Scientists ngoJanuwari lapho ibuyekeza Iwashi Losuku Lwenhlekelele, okuyisilinganiso sokuthi ucabanga ukuthi umhlaba usondele kangakanani kuleyo nhlekelele yenuzi.

KuTerao, umqondo wokuthi umhlaba ubuyela emuva mayelana nephupho elibi awasinda ngokulambisa awuqondakali.

“Ngicabanga ukuthi kuyahlanya ukuthi iRussia isongela ukusebenzisa izikhali zenuzi – ukukhuluma nje ngomcabango kungenza ngijuluke, futhi njengoba ngisho lawo mazwi, igazi ligijima ekhanda lami,” etshela i-CNN.

Njengoba elandisa okuhlangenwe nakho kwakhe kwasekuseni ngo-August 6, 1945, akunzima ukubona ukuthi kungani.

UTerao ukhomba isithombe esibonisa u-Hiroshima ngaphambi kokuqhuma kwebhomu le-athomu kanye nendlu achitha kuyo iminyaka emine yokuqala yokuphila kwakhe.  Uthe ukhule ebona uphahla lwendawo manje ebizwa ngokuthi iGenbaku Dome -- okuyiyona kuphela isakhiwo esasala simile endaweni lapho kuqhunyiswa khona ibhomu -- nsuku zonke kusukela lapho akhulela khona.

Ngaleso sikhathi, uTerao wayehlala nonina nabafowabo ababili endlini eqashiwe enesitezi sesibili cishe amakhilomitha amane enyakatho yedolobha.

Yena nomunye wabafowabo babezidlalela ngaphandle ngesikhathi bebona ukukhanya okwakubaphuphuthekisa baphenduka babalekela emnyango wendlu yabo.

Kwaze kwaba yilapho befika khona, ngemva kwesikhashana, lapho ukushaqeka okuvela ekuqhumeni kwabasusa ezinyaweni zabo.

Ingilazi ephuma emafasiteleni ephukile yayigcwele imizimba yabo. “Sakhala kakhulu,” kukhumbula uTerao.

Kodwa kwakuyibo “ababenenhlanhla” – phakathi kwabambalwa ababengakadilika ikhaya labo.

Baphuthume endlini yangenhla, bafica umalumekazi egaxe umfowabo omncane, kodwa abamtholanga unina. Wayephume ngalolo suku ekuseni eyolanda impahla ethile endaweni ababehlala kuyo ngaphambili, eqhele ngamamitha angu-300 nje kusukela endaweni manje eyaziwa ngokuthi i-Gembaku noma i-A-bomb dome, edume ngokuba ukuphela kwesakhiwo endaweni esisinde kulokhu kuqhuma.

Bekanye no-anti wabo, abafana baqonda ku-zero ukuze bamthole.

Njengoba behamba, abasindile bembozwe ukusha batheleka kwelinye. Imililo yavutha nxazonke futhi imvula emnyama yaqala ukuna.

Ngokumangalisayo abafana bezwa izwi likamama wabo uShizuko abalijwayele limemeza.

Ekhathazeke ngezinto ayezishiye endaweni ababehlala kuyo, umama kaTerao wayephume ngosuku lokuqhuma kwebhomu le-athomu eyoqoqa ezinye izinto ezimbalwa. Wayekade eqhele ngamamitha angu-1 000 ukusuka emzini wabo ngesikhathi kuqhuma ibhomu.

“Kwakuzwakala njengomama, kodwa sasingazi ukuthi ukuphi. Izwi labe seliqala ukusondelana – yilapho-ke wonke umoya engangiwubhodla waqhuma, ngaqala ngakhala,” usho kanje.

“Kubukeka sengathi umama ubonile ukuthi unjani umamncane wami … wasithola, ikakhulukazi njengoba babembalwa abantu abeza ngaleya ndawo.”

Uphinde wahlangana ekugcineni, lo mkhaya wabuyela ekamelweni owawuliqashile. Sebelapho, inqwaba yabasindile ababeshiswe babonakala “njengezipoki” kuTerao osemusha betheleka bezofuna usizo lwabo.

UTerao oneminyaka engu-4 ubudala wagoqa ekhoneni legumbi ethukile. UShizuko – nakuba yena ezimele kanzima – utshele indodana yakhe ukuthi ngeke akwazi ukuxosha abantu abaswele.

Ngakusasa, abafana nonina baphinde bazama ukuthola ikhaya labo langaphambili, elalingamamitha angu-300 nje kuphela (ubude bezinkundla zebhola ezintathu) ukusuka ku-zero. Ngaleso sikhathi, babengaqapheli ukuthi babezifaka engozini eyengeziwe yokuchayeka emisebeni.

“Indlu yashiswa, yahwamuka,” kusho uTerao. “Abangane bakamama abakhulu, abantu engibaziyo, akekho owayephila. Okuwukuphela kwento eyasinda kuleyondawo kwakuwumkhaya wakithi. Besicabanga ukuthi sinenhlanhla ngokuthi sisindile.”

Nokho, izinga langempela lomonakalo kusukela ngalolo suku lisabonakala nanamuhla. Eminyakeni eyalandela bobabili abafowabo bakaTerao nonina bathola ukuthi banomdlavuza abakholelwa ukuthi uhlobene nemisebe. Ngesikhathi abafowabo besaphila, unina akazange.

Manje uTerao ubheka i-Ukraine neRussia nezinye izingozi zokuphepha ezikhulayo emhlabeni wonke futhi ukhathazeka ngezwe futhi.

Uphawula ukuthi zombili iChina neNorth Korea zinezinhlelo zezikhali zenuzi nokuthi iJapan ihlongoze ukuphinda kabili isabelomali sayo sokuzivikela.

“IJapan icabanga ukuthi idinga izikhali ukuvikela abantu. Kukhona inkinga. Ayikho impendulo elula,” kuvuma yena.

Nokho, endodeni eye yasinda ekuhlaselweni kwebhomu le-athomu, iqiniso lokuthi iplanethi ihlezi isengozini ye-armagedon yenuzi kunzima ukuphila nayo.

“Kungani sisenazo lezi zinto ekhulwini lama-21?” Kubuza uTerao.

“Ngiyazibuza ukuthi ngizofa yini ngingaliboni izwe elingenazo izikhali zenuzi,” uyanezela. “Ngizizwa nginamahloni kakhulu uma ngicabanga ngalokho.”