Amaholo ezinkampani zikahulumeni: Ukuma koMgcinimafa akunangqondo, kusho uSachs

UMichael Sachs uthi ukulindela koMgcinimafa Kazwelonke kokuthi abasebenzi bakahulumeni ngeke banyuswe amaholo kulo nyaka akulona iqiniso.

UMichael Sachs uthi ukulindela koMgcinimafa Kazwelonke kokuthi abasebenzi bakahulumeni ngeke banyuswe amaholo kulo nyaka akulona iqiniso.

  • IPhini likaSihlalo weFinance and Fiscal Commission lithi bekungafanele ukuthi uMnyango wezeziMali kuzwelonke ubeke isabelomali sokuthi abasebenzi bakahulumeni banyuselwe amaholo ngo-0%.
  • UMichael Sachs uthi amaholo angempela ezisebenzi zikahulumeni alokhu ehla kusukela ngo-2020, futhi uma kubhekwa izinga eliphezulu lokwehla kwamandla emali kulo nyaka, bekungathusa ukunganyuswa kwamaholo.
  • Uthi uMgcinimafa Kazwelonke uya ngokuya esebenzisa isabelomali njengethuluzi lokuxoxisana esikhundleni sokuba abe nesilinganiso sangempela sokuthi uhulumeni uzosebenzisani.
  • Ukuze uthole izindaba eziningi zezimali, vakashela ku- News24 Business ikhasi lokuqala.

IPhini likaSihlalo weKhomishini Yezezimali Nezezimali eyeluleka uhulumeni, uMichael Sachs, uthi iqiniso lokuthi uMgcinimafa Kazwelonke akazange abe nesabelomali sokunyuswa kwamaholo ezinkampani zikahulumeni kulo nyaka bekungelona iqiniso futhi bekungelona iqiniso.

Ekhuluma kwi-PSG Think Big Series, uSachs – ophinde abe nguprofesa eNyuvesi yaseWitwatersrand – uthe akahambisani nesiphakamiso sikaMgcinimafa Kazwelonke sokuthi imali yamaholo omphakathi izoholela ekwengezeni izindleko zika-R37.4 billion abengaziboni.

UMgcinimafa uxwayise ngoMashi ukuthi isivumelwano samaholo sika-2023/24 kanye no-2024/25 esasayinwa yiPublic Sector Co-ordinating Bargaining Chamber (PSCBC) ngasekuqaleni kwaleyo nyanga sizodinga ukuthi kube nokuhwebelana okukhulu.

FUNDA | Ukulungiselela ‘uhwebo olubalulekile’, uMgcinimafa uxwayisa njengoba kusayinwa isivumelwano sokugcina samaholo omphakathi

Isivumelwano samaholo sihlanganisa ukukhuphuka kwamaholo ngo-7.5% ngo-2023/24 kanye nokukhuphuka kwamaholo okuxhumene ne-CPI ngo-2024/25. UMnyango kaMgcinimafa uthe uzodla uhulumeni imali engaphezulu kuka-R37.4 billion kulo nyaka wezimali ngenxa yokuthi awuzange ufakwe kwisabelomali sikaFebhuwari.

Lokhu kungenxa yokuthi uNgqongqoshe wezeziMali, uMnuz Enoch Godongwana, ubengafuni ukubukela phansi uhlelo lokuxoxisana ngamaholo.

Kodwa u-Sachs ukholelwa ukuthi ukuze uMgcinimafa abize lokhu njengezindleko “ezengeziwe” noma ezingakahlelwanga, kusho ukuthi ulinganisele ukukhuphuka kwamaphesenti angu-0 emiholweni yazo zonke izisebenzi zikahulumeni esimweni sokwehla kwamandla emali.

“Angicabangi ukuthi lokho kuke kwaba ngokoqobo noma kukholakala,” kusho uSachs.

Uthe uMnyango wezeziMali kuzwelonke uya ngokuya usebenzisa isabelomali njengethuluzi lokuxoxisana esikhundleni sokuba ube nesilinganiso sangempela sokuthi uhulumeni uzosebenzisani unyaka nonyaka. Uphinde wexwayisa ngokuthi lesi sibalo sika-7.5% sinyuke ngo-3% kuphela njengoba u-4.5% wokwenyuswa uthatha indawo yemali engenayo yempesheni abasebenzi abayithole eminyakeni emibili edlule:

Empeleni, kunenkinga yangempela lapha. Ngokombono wabasebenzi bakahulumeni, ukwenyuswa kwamaholo empeleni kuba ngaphezudlwana kuka-3%. Esimeni sokwehla kwamandla emali esinezindleko zokuphila ezishaqisayo, lokhu kuwukwehla kwangempela kweholo lezisebenzi zikahulumeni.

USachs uthe nakuba uMnyango wezeziMali ungase uthi ukunyuka kwango-2023 kungaphezulu kakhulu kwalokho obukubekele isabelomali, abasebenzi bakahulumeni babhekane nokwehla kwangempela kweholo labo kusukela ngo-2020. Futhi iminyaka emithathu kuya kwemine manje, odokotela bomphakathi, othisha, abahlengikazi namaphoyisa. e-SA kube nzima kakhulu.

FUNDA | ‘Iningi’ labasebenzi baseNingizimu Afrika baya ngokuya baba mpofu phakathi nokwenyuka kwamanani okudla – kubika

Uthe nakuba u-R37.4 billion ungase ubukeke njengokuntula ukuziphatha ngendlela ngokombono wezezimali, inkulumo kumele ibe ngokuthi iSA ingakwazi kanjani ukulinganisa ukuqiniswa kwamabhande ngaphandle kokujezisa laba basebenzi ababalulekile bezinkampani zikahulumeni.

“Pho silivala kanjani leli gebe? Siyibamba kanjani izingxoxo ezilinganisa lezo zithakazelo? Yilokho konke ukuhwebelana esibhekene nakho. Umnyombo nodaba olubalulekile lapha ukuthi umnotho ubulokhu uwohloka futhi untenga. ngaphezu kweminyaka eyishumi,” kusho uSachs.

USachs ukholelwa ukuthi lokhu kuhwebelana kuzoba kubi kakhulu njengoba umnotho waseNingizimu Afrika uwohloka. Futhi lokhu kuzokwelula isabelomali sezwe sonyaka ngendlela abaningi abangakaze bayibone. USachs uveze ukuthi ngenxa yokuthi ukuqoqwa kwemali yezwe kuncike ekukhuleni komnotho ngisho nongoti bezomnotho bathwele kanzima ukuqagula ukuthi kuzokwenzekani eminyakeni embalwa ezayo.

Ngakho, okuwukuphela kwento elawulwa yi-SA yizindleko. Kodwa ngenkathi uMgcinimafa Kazwelonke eshumayela ukuqiniswa kwamabhande, izinhlelo zikahulumeni kule minyaka emihlanu edlule ziye zangqubuzana kakhulu nalokho umlawuli wesikhwama somphakathi azama ukukufeza.

“Kunezinqubomgomo eziningi ezihlukene ezihamba ngezindlela eziningi ezahlukene. Kuningi ukungaqiniseki, hhayi ngomnotho kuphela kodwa mayelana nohlelo lwenqubomgomo kahulumeni. Kulokho kungaqiniseki, isabelomali sesiyancipha futhi siyancipha,” kusho uSachs.

Futhi njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke lwango-2024, izinqubomgomo eziningi cishe ngeke zisekele ukuhlanganiswa kwezimali njengamanje. Isibonelo, u-Sachs akaboni uhulumeni ehoxisa i-Special Covid-19 Social Relief of Distress grant noma nini maduze. Kodwa unethemba lokuthi i-SA ngeke iyibone eminye imigomo engazelelwe nengenangqondo yabantu ngenxa yokhetho oluzayo.